Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond 

org.nr. 802000-6642Stiftelsens bakgrund.


Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond bildades 1935 av Alma Detthow, lärare, grundare och rektor for Detthowska flickskolan i Stockholm.


Stiftelsen skall enligt stiftelseurkunden dela ut den årliga avkastningen från fonden som "tillfällig hjälp åt oförvållat i nöd komna eller på grund av sjukdom i behov varande kvinnor och skall i synnerhet hjälp till självhjälp utgå".


Högsta belopp som under ett och samma år får utbetalas till en och samma person är 2 000kr, dock får ingen erhålla bidraget mer än fyra gånger.


Alma Detthow instiftade och grundade 1927 även Alma Detthows Stiftelse med uppgift att äga och förvalta fastigheter, vars lägenheter på förmånliga villkor skulle hyras ut till självförsörjande lågt avlönade kvinnor. Stiftelserna förväxlas ibland men det bör uppmärksammas att det är helt självständiga stiftelser med olika ändamål.


Villkor för bidrag.


Bidraget utgår som framgår av texten ovan endast till ett bestämt tillfälligt behov till kvinna med eller utan barn men ej till barnen. Stiftelsen är inte en stipendiefond. Exempel på ”tillfälliga behov”, som Stiftelsen icke lämnar bidrag till är bidrag till sommarferier eller kolonivistelse för barnen, bidrag till utlands-eller semesterresor och dylikt. I uttrycket ”oförvållat i nöd komna” avser ej detta.


Ansökningar tas emot från hela landet.


Fyll noga i ansökningsblanketten, som omfattar två ( 2 ) sidor . Angivna bilagor- kopior av dessa går bra - skall ovillkorligen skickas med ansökan. Särskilt viktig bilaga är den deklarationsbilaga, som kallas "Specifikation till inkomstdeklaration", som Skatteverket skickar ut i april varje år. Läkarintyg skall ej sändas med. Vi tar ej hänsyn till skulder, varför bilagor om dessa ej skall sändas in.


Ofullständigt ifylld ansökan eller ansökan utan begärda bilagor behandlas ej.


Ansökningshandlingar: Klicka här


Stiftelsen är skattebefriad så länge vi uppfyller bestämmelserna i inkomstskattelagen d.v.s om bidrag till behövande. 


SFS 1999, nr 1229 kap.7 § 4.


I samband med Stiftelsens deklaration granskar Skatteverket också, att bidragsgivning lämnats till behövande varmed avses personer med en taxerad inkomst ej överstigande 150.000 kr till 160.000 kr. Skatteverket kontrollerar också, att den sökande är ensamstående, vilket innebär att bidrag till kvinnor, som är gifta utan att vara sammanboende eller sammanboende utan att vara gifta inte kan få bidrag från Stiftelsen.


Utbetalning av beviljade bidrag sker en gång per månad. Vi har tyvärr ej resurser att meddela dem, som inte fått bidrag; den som inte hört av oss 5 veckor efter insänd ansökan har sålunda ej beviljats bidrag. Insända handlingar brännes efter viss tid. Förhandsbesked lämnas icke.


Stiftelsen Alma Detthows Hjälpfond


Kallskärsgatan 5 IV tr – 115 33 Stockholm


Telefontid tisdagar och torsdagar 08:00 - 09:30 Tel 08 663 99 16